Archive

Més de 500m2 de fals sostre continu amb placa guix laminat, Fals sostre Gyptone Quadre i Fals sostre perforat Rigiton. Tot això acompanyat d'envà i de redossat especial EI120, envans, calaixos i faixes perimetrals. Projecte de rehabilitació de local a l´Eixample de Barcelona l´any 2018. ...

Més de 2.000 m2 d'envans i trasdossats amb placa guix laminat amb aïllant de llana de roca. Falsos sostres continus Ecophon Focus i vinílic. Projecte realitzat a Castelldefels l'any 2022-2023. ...

1.200m2 de fals sostre metàl·lic Durlum juntament amb més de 2.000m2 de trasdossat amb placa guix laminat. L'obra també inclou tàbics i sostres falsos amb placa PYL. Projecte de reahbilitació d'oficina a l'Eixample de Barcelona l'any 2023. ...